A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

   วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสมเกียรติ จอมทรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดสัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 37 เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยมี นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน จากจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ได้ร่วมกับ 6 องค์กร ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลปกครอง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรและให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93.00 MHz ถ่ายทอดเสียงการจัดงานครั้งนี้ด้วย

   วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสมเกียรติ จอมทรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดสัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 37 เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยมี นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน จากจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ได้ร่วมกับ 6 องค์กร ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลปกครอง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรและให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93.00 MHz ถ่ายทอดเสียงการจัดงานครั้งนี้ด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล