A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันที่16 มกราคม 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา , พิธีอ่านโอ่งการอัญเชิญบูรพาจารย์และยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว , พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา , พิธีอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานจำนวนมาก

     วันที่16 มกราคม 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา , พิธีอ่านโอ่งการอัญเชิญบูรพาจารย์และยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว , พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา , พิธีอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานจำนวนมาก 

      สำหรับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันครูขึ้น โดยมีหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริยกย่องชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล