A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

   วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนดงปอ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานและเป็นเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ระหว่างจังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 36 ชุมชน ร่วม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้สร้า งจิตสำนึกให้ประชาชน สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย ขบวนการเดินรณรงค์ของส่วนราชการ ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิก อสม. ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 36 ชุมชน และการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3 ช. คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมกับการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยสมาชิกกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนดงปอ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานและเป็นเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ระหว่างจังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 36 ชุมชน ร่วม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้สร้า งจิตสำนึกให้ประชาชน สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย ขบวนการเดินรณรงค์ของส่วนราชการ ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิก อสม. ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 36 ชุมชน และการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3 ช. คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมกับการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยสมาชิกกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ อีเมล