A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 3 มกราคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สะสม 7 วัน พบว่าลดลงจากปีก่อน โดยจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดร้อยละ 38 ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 14 
   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยในรอบของวันที่ 2 มกราคม 2562 มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม.” จำนวน 42,607 คัน ดำเนินคดี 5,048 คน ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 15 คัน รถยนต์ 4 คัน และรถยนต์โดยสารสาธารณะ 1 คัน รวม 20 คัน
   วันที่ 3 มกราคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สะสม 7 วัน พบว่าลดลงจากปีก่อน โดยจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดร้อยละ 38 ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 14 
   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยในรอบของวันที่ 2 มกราคม 2562 มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม.” จำนวน 42,607 คัน ดำเนินคดี 5,048 คน ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 15 คัน รถยนต์ 4 คัน และรถยนต์โดยสารสาธารณะ 1 คัน รวม 20 คัน
    ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สะสม 7 วัน (27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562) มีอุบัติเหตุ จำนวน 27 ครั้ง ลดจำนวนลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้บาดเจ็บ รวม 37 ราย (ชาย 24 ราย/หญิง 13 ราย) ลดลงร้อยละ 15 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย (ชาย 4 ราย/หญิง 2 ราย) ลดลง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม.” จำนวนเรียกตรวจ 235,929 คัน ดำเนินคดี 22,210 คน และผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ยอดสะสมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 202 คัน รถยนต์ 82 คัน รถบรรทุกหกล้อ 1 คัน และรถยนต์โดยสารสาธารณะ 1 คัน รวม 286 คัน
 
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จะนำบทเรียนของการเกิดอุบติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ไปใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง เช่น การสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ขับรถเร็วเกิดกฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ เป็นต้น
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล