วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจตู้ยามบ้านหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จุดตรวจสะพานเทพสุดา อ.สหัสขันธ์ จุดตรวจตู้บริการตลาดหนองริวหนัง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นหลักความปลอดภัยตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. โดยเคร่งครัด ประกอบด้วย 1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร  6. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6.แซงในที่คับขัน  7. เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกกันนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจตู้ยามบ้านหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จุดตรวจสะพานเทพสุดา อ.สหัสขันธ์ จุดตรวจตู้บริการตลาดหนองริวหนัง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นหลักความปลอดภัยตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. โดยเคร่งครัด ประกอบด้วย 1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร  6. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6.แซงในที่คับขัน  7. เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกกันนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

พิมพ์