A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   เมื่อบ่ายวันนี้ 26 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งหลายหน่วยงาน ได้แก่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตำบลโคกศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นที่บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว กม.620+380 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ให้ข้อมูลทางหลวง ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง และเพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถ รับบริการต่างๆ เช่น บริการผ้าเย็น กาแฟ และน้ำดื่ม ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
   เมื่อบ่ายวันนี้ 26 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งหลายหน่วยงาน ได้แก่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตำบลโคกศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นที่บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว กม.620+380 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ให้ข้อมูลทางหลวง ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง และเพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถ รับบริการต่างๆ เช่น บริการผ้าเย็น กาแฟ และน้ำดื่ม ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
   ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ปล่อยขบวนชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้บริการประชาชนกรณีฉุกเฉินไปประจำตาม ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อีก 6 แห่ง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไว้บริการข้อมูลทางหลวง ตลอดจนช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถยนต์ขัดข้อง จุดพักรถ พักคน บริการเครื่องดื่ม กาแฟ ขนม ไว้บริการพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
 

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล