A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่บ้านแกเปะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จามโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร
     เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สำหรับ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,770 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งจังหวัด 11,953 ไร่
     นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรได้ กำกับดูและทั้งด้านวิชาการ การให้คำแนะนำในการปลูก การให้ปุ๋ย การดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและขายได้ราคาตามที่ผู้รับซื้อกำหนด

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่บ้านแกเปะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จามโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร
     เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สำหรับ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,770 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งจังหวัด 11,953 ไร่
     นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรได้ กำกับดูและทั้งด้านวิชาการ การให้คำแนะนำในการปลูก การให้ปุ๋ย การดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและขายได้ราคาตามที่ผู้รับซื้อกำหนด
 

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล