A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ประกอบกิจการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ ราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติ โดยมีผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอทั้ง 18 อำเภอ นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 196 คน เข้าร่วมการประชุม
    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ประกอบกิจการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ ราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติ โดยมีผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอทั้ง 18 อำเภอ นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 196 คน เข้าร่วมการประชุม
    นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ และนายทะเบียนกลาง ได้ประกาศใช้อนุบัญญัติเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีสาระสำคัญหลายเรื่องที่เป็นแนวปฏิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ผู้ประกอบการ /พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง ดังนั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัด โครงการประชุมผู้ประกอบกิจการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 โดยมีวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
     ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้เข้าไปใช้บริการมีลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บางแห่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดเท่าที่ควร และมีสถานประกอบการอีกจำนวนมากที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงขอฝากถึงประกอบการทุกท่าน ให้ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก และรับผิดชอบต่อสังคม
 

 

พิมพ์ อีเมล