A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันพุธที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง โดยมีประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ซึ่งมีจังหวัดที่เข้ารับ ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชุมพร เชียงราย ตราดนครราชสีมา นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน พะเยา เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ร้อยเอ็ด ราชบุรี เลย สงขลา สิงห์บุรี สุโขทัยสุรินทร์ อุดรธานี และอุตรดิตถ์

     วันพุธที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง โดยมีประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ซึ่งมีจังหวัดที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชุมพร เชียงราย ตราดนครราชสีมา นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน พะเยา เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ร้อยเอ็ด ราชบุรี เลย สงขลา สิงห์บุรี สุโขทัยสุรินทร์ อุดรธานี และอุตรดิตถ์

พิมพ์ อีเมล