A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยส่วนราชการ องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมเดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสำคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมมอบรางวัล อาทิ การประกวดภาพวาด การประกวดภาพถ่าย การประกวดขบวนรณรงค์ การมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน จากนั้นประธานพิธีนำผู้ร่วมพิธีดื่มน้ำสาบานเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสาบานต่อหน้าหลวงพ่อองค์ดำ และพระยาชัยสุนทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วย

  วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยส่วนราชการ องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมเดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสำคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมมอบรางวัล อาทิ การประกวดภาพวาด การประกวดภาพถ่าย การประกวดขบวนรณรงค์ การมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน จากนั้นประธานพิธีนำผู้ร่วมพิธีดื่มน้ำสาบานเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสาบานต่อหน้าหลวงพ่อองค์ดำ และพระยาชัยสุนทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วย

 

 

พิมพ์ อีเมล