A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวน ปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนปี 2563) ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทั้งภาคราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้แผนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค เชื่อมโยงแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงกำหนดแผนการพัฒนาที่วางพื้นฐานการพัฒนาระยะยาวตามเป้าหม่ยการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จำนวน 300 คน ร่วมประชุม

    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวน ปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนปี 2563) ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทั้งภาคราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้แผนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค เชื่อมโยงแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงกำหนดแผนการพัฒนาที่วางพื้นฐานการพัฒนาระยะยาวตามเป้าหม่ยการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จำนวน 300 คน ร่วมประชุม

 

พิมพ์ อีเมล