A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

         วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ซึ่งในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับทราบ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดิน ทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในการนี้ด้วย จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร ในอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงและผู้สูงอายุ จำวน 3 ครอบครัว ซึ่งต่างก็ปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ซึ่งในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับทราบ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดิน ทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในการนี้ด้วย จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร ในอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงและผู้สูงอายุ จำวน 3 ครอบครัว ซึ่งต่างก็ปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสมเด็จ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวในเบื้องต้นและเป็นขวัญและกำลังใจ และในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้มารับพระราชทานผ้าห่ม ให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดิน ทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว ราษฎรในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงและผู้สูงอายุ ซึ่งต่างก็ปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาสูงและสลับพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขัง และมีป่าไม้สลับพื้นที่ราบสูง ซึ่งในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยบริเวณรอยต่อพื้นที่ป่าไม้และภูเขา ราษฎรจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆ

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล