A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตระกร้าและปิ่นโต สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนผู้บริโภคในการลดขยะต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วันด้วย

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตระกร้าและปิ่นโต สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนผู้บริโภคในการลดขยะต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วันด้วย

 

พิมพ์ อีเมล