A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่สวนดอนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "วิถีกาฬสินธุ์” ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจรแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่สวนดอนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "วิถีกาฬสินธุ์” ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจรแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายประยงค์ ช่างเกวียน ชื่อภาพ สรงน้ำพระธาตุยาคู ได้รับเงินรางวัล 15,000.-บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมภาร บุญหล้า ชื่อภาพ สะพานบุญ เงินรางวัล 12,000.-บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายราม พูลสมบัติ ชื่อภาพ วิถีผู้ไทผ้าฝ้ายทอพื้นเมือง เงินรางวัล 10,000.-บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาววิชุดา ไพโรจน์ ชื่อภาพ มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เงินรางวัล 8,000.-บาท และรางวัลชมเชยอีก 20 รางวัล ๆ ละ 3,000.-บาท ซึ่งทุกภาพที่ได้รับรางวัลทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพจำของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล