A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณย่านเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเปิดตัวและส่งมอบสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง นางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาสร้างภาพจำและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ไว้มากมายอันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างรายได้สู่เมืองรอง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะกับชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ จนได้เส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นกลุ่มครอบครัว และคนรุ่นใหม่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึกเพื่อการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณย่านเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเปิดตัวและส่งมอบสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง นางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาสร้างภาพจำและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ไว้มากมายอันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างรายได้สู่เมืองรอง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะกับชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ จนได้เส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นกลุ่มครอบครัว และคนรุ่นใหม่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึกเพื่อการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น
   นายจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องให้ความร่วมมือในการสานต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ทางการการท่องเที่ยวแห่งเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มสร้างไว้ รวมทั้งชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล