A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 14 หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(O-NET) ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการ Kalasin Happiness Model ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายดังนี้ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 , ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 , ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บริบทในการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา และวางแผนการดำเนินงานในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
   วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 14 หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(O-NET) ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการ Kalasin Happiness Model ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายดังนี้ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 , ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 , ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บริบทในการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา และวางแผนการดำเนินงานในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
  ทั้งนี้จากข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ยังพบว่าต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกับ การแก้ไขปัญหาทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล