A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 แด่พระสงฆ์ จำนวน 300 รูป ที่ลงมาจากบันไดยอดเขาภูสิงห์ จำนวน 654 ขั้น พร้อมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่ว่า วันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ หลังจากไปเทศนาโปรดพุทธมารดามาจากบันไดสวรรค์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่อำเภอสหัสขันธ์ จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีนี้ เป็นปีที่ 14 มีประชาชนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ของถนนสายบุญแห่งนี้

    เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 แด่พระสงฆ์ จำนวน 300 รูป ที่ลงมาจากบันไดยอดเขาภูสิงห์ จำนวน 654 ขั้น พร้อมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่ว่า วันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ หลังจากไปเทศนาโปรดพุทธมารดามาจากบันไดสวรรค์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่อำเภอสหัสขันธ์ จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีนี้ เป็นปีที่ 14 มีประชาชนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ของถนนสายบุญแห่งนี้
   นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี ให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว นอกจากนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอสหัสขันธ์ กิจกรรมบำเพ็ญบุญ ตักบาตรวันเกิด ตักบาตร 108 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกาฬสินธุ์ การประกวดขับร้องสรภัญญะประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป การปฏิบัติธรรม

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล