แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือ กส 0017.5/ว 5920 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือ กส 0017.5/ว 5920 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

พิมพ์ อีเมล