A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีประกอบพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประกอบพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้กับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 20 กองทุน ถือว่าเป็นเงินขวัญถุง เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจังและยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีประกอบพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประกอบพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้กับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 20 กองทุน ถือว่าเป็นเงินขวัญถุง เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจังและยั่งยืน
     นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มดำเนินงานมาตั้งตีปี 2548 สานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการผนึกกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น จำนวน 293 กองทุน โดยมีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะเข้ารับพระราชทานขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 จำนวน 20 กองทุน ซึ่งได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดมั่นใน "อุดมการณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน” คืออุดมการณ์ของการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเข้มแข็งของชุมชนโดยสร้างพลังชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และยังนำไปเป็นต้นทุนแห่งความดีในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  

พิมพ์ อีเมล