A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดแถลงผลการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดนาร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชารัฐ โดยดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น 1) การยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ สร้างบ้านใหม่ 88 หลัง ซ่อมแซม 544 หลัง การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ จำนวน 920 ราย การช่วยเหลือด้านสุขภาพ การให้อาชีพ จำนวน 3,755 ราย รวมการช่วยเหลือทั้งสิ้น 15,413 รายการ งบประมาณรวม 20,688,415 บาท  2) การยกระดับรายได้ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดยโครงการ Kalasin Green Market เป็นจังหวัดที่ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สามารถเพิ่มพื้นที่ ผลิตอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น 27,600 ไร่ จากเป้าหมาย 10,000 ไร่ ด้านการค้าการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม สินค้า OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 1,130 ล้านบาท  ด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม มีการสร้างภาพจำของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้ แคมเปญ ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์ ให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 64,559 คน และมีรายได้เพิ่มขึ้น 138.37 ล้าน การพัฒนาภาคการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน 6,184 คน สถานประกอบการ 272 แห่ง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดรวม 3,061.56 ล้านบาท  3) การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย มีการสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น การขายฝาก หนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ เป็นต้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงรุกสำเร็จ 623 คน ในมูลหนี้ 102 ล้านบาทเศษ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้กำหนดยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดย ชรบ. ปฏิบัติการฟ้าแดดสงยางปิดล้อมตรวจค้น ได้ของกลางยาบ้า 130,127 เม็ด ไอซ์ 879.13 กรัม กัญชา 5,943.88 กรัม อาวุธปืน 145 กระบอก การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 1,070 คน และรับสมัครโครงการครัวเรือนสีขาว     

  วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดแถลงผลการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดนาร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชารัฐ โดยดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น 1) การยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ สร้างบ้านใหม่ 88 หลัง ซ่อมแซม 544 หลัง การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ จำนวน 920 ราย การช่วยเหลือด้านสุขภาพ การให้อาชีพ จำนวน 3,755 ราย รวมการช่วยเหลือทั้งสิ้น 15,413 รายการ งบประมาณรวม 20,688,415 บาท  2) การยกระดับรายได้ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดยโครงการ Kalasin Green Market เป็นจังหวัดที่ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สามารถเพิ่มพื้นที่ ผลิตอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น 27,600 ไร่ จากเป้าหมาย 10,000 ไร่ ด้านการค้าการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม สินค้า OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 1,130 ล้านบาท  ด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม มีการสร้างภาพจำของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้ แคมเปญ ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์ ให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 64,559 คน และมีรายได้เพิ่มขึ้น 138.37 ล้าน การพัฒนาภาคการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน 6,184 คน สถานประกอบการ 272 แห่ง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดรวม 3,061.56 ล้านบาท  3) การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย มีการสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น การขายฝาก หนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ เป็นต้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงรุกสำเร็จ 623 คน ในมูลหนี้ 102 ล้านบาทเศษ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้กำหนดยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดย ชรบ. ปฏิบัติการฟ้าแดดสงยางปิดล้อมตรวจค้น ได้ของกลางยาบ้า 130,127 เม็ด ไอซ์ 879.13 กรัม กัญชา 5,943.88 กรัม อาวุธปืน 145 กระบอก การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 1,070 คน และรับสมัครโครงการครัวเรือนสีขาว  
       สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงมีเป้าหมายในการพัฒนาทั้ง 3 แนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง นอกจากช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนแล้ว เป้าหมายที่สาคัญที่จะดำเนินการ คือ การลดสัดส่วนคนจนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 31.99 ให้เหลือ ร้อยละ 25 ไว้โดยการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณของส่วนราชการ โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชน ผ่านโครงการที่สำคัญ เช่น การบริหารจัดการน้ำและการกระจายน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน การเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัย โครงการยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน รวมทั้ง โครงการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจาก ภาคส่วนต่างๆ เช่น โครงการบริการดี Happy ทั้งจังหวัด ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วของส่วนราชการ และโครงการบ้านน่าอยู่ คู่เมืองสวย (Kalasin Green Space) ที่จะสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การลดใช้โฟมและพลาสติก และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการทั้งหมดจะช่วยให้การดำเนินโครงการกาฬสินธุ์ โครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ก้าวสู่ปีที่ 2 เป็นการ สานพลัง สร้างการพัฒนา เพื่อไปสู่จุดหมายจังหวัดกาฬสินธุ์ หลุดพ้นจากความยากจนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

 

 

 

พิมพ์ อีเมล