มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(เพิ่มเติม)(หนังสือ ที่ กส 0017.5/ว5888 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)

มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(เพิ่มเติม)(หนังสือ ที่ กส 0017.5/ว5888 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)

พิมพ์ อีเมล