วันนี้ 7 กันยายน 2561 ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 60 คันให้แก่คนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 17 ราย รวมเป็นเงิน 215,856 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Kalasin Happiness Model
 
วันนี้ 7 กันยายน 2561 ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 60 คันให้แก่คนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 17 ราย รวมเป็นเงิน 215,856 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Kalasin Happiness Model
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคนพิการจำนวน 35,188 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.57 ของประชากร ในจำนวนนี้คนพิการที่มีจำนวนสูงสุด 5 อันดับได้แก่ คนพิการด้านการเคลื่อนไหว , ด้านการมองเห็น , ด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย , ด้านจิตใจหรือพฤติกรรม และทางด้านสติปัญญา รวมทั้งมีคนพิการมากกว่า 1 ประเภท จำนวน 1,786 คน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Kalasin Happiness Model ในด้านต่างๆแล้วดังนี้ สนับสนุนรถสามล้อโยกคนพิการ , สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมให้คนพิการ , สนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และให้บริการเงินกู้ประกอบอาชีพรายบุคคล
 
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเป็นกำลังใจให้คนพิการทุกคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และทางจังหวัดพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการทุกคน โดยแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์
 

 

ทีมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์