A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันนี้ 7 กันยายน 2561 นายรังสรรค์ สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการใช้บริการของศูนย์ ICT ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและการใช้บริการของศูนย์ ICT โดยมีผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาฯจำนวน 70 คน การสัมมนาฯครั้งนี้จะเน้นการบรรยาย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการใช้บริการของศูนย์ ICT ระดับจังหวัด และการให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจด้วย Digital : Market Place For FACEBOOK
วันนี้ 7 กันยายน 2561 นายรังสรรค์ สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการใช้บริการของศูนย์ ICT ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและการใช้บริการของศูนย์ ICT โดยมีผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาฯจำนวน 70 คน การสัมมนาฯครั้งนี้จะเน้นการบรรยาย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการใช้บริการของศูนย์ ICT ระดับจังหวัด และการให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจด้วย Digital : Market Place For FACEBOOK
 
และในโอกาสเดียวกันนี้นายรังสรรค์ สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 กลุ่ม ประกอบด้วย ป้ายแขวนราคาสินค้า และถุงกระดาษ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้า นำไปใช้บรรจุภัณฑ์ OTOP จำหน่ายให้กับลูกค้า เพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล