A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 วันที่ 6 กันยายน 2561 นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projeect ที่โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.กิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการจังหวัด และคณะให้การต้อนรับ
 สำหรับเป้าหมายของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projeect คือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นผาสุกและพอเพียง เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพที่ดีที่สุจริตตามที่ตนเองชอบ เป็นคนดีของสังคมไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสู่เป้าหมายให้เป็นคนใฝ่กตัญญู รู้คุณแผ่นดิน รักถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างยั่งยืน
 วันที่ 6 กันยายน 2561 นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projeect ที่โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.กิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการจังหวัด และคณะให้การต้อนรับ
 สำหรับเป้าหมายของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projeect คือการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นผาสุกและพอเพียง เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพที่ดีที่สุจริตตามที่ตนเองชอบ เป็นคนดีของสังคมไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสู่เป้าหมายให้เป็นคนใฝ่กตัญญู รู้คุณแผ่นดิน รักถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างยั่งยืน
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล