วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการช่วยเหลือเยียวยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- 5 กันยายน 2561 ไม่พบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นับว่าการทำงานบรรลุเป้าหมาย ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ สถานศึกษาเข้าใจบทบาทในการป้องกันปัญหา ทางด้านหน่วยปราบปรามเข้าปฏิบัติการป้องปรามได้ผลดี
   วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการช่วยเหลือเยียวยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- 5 กันยายน 2561 ไม่พบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นับว่าการทำงานบรรลุเป้าหมาย ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ สถานศึกษาเข้าใจบทบาทในการป้องกันปัญหา ทางด้านหน่วยปราบปรามเข้าปฏิบัติการป้องปรามได้ผลดี
   นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้จะไม่พบความผิดทางคณะทำงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายยังต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งต่อไปอย่าลืมว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศให้ความสำคัญ ในด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงปัญหาและเกิดความร่วมมือต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง วิทยุชุมชน นักจัดรายการ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ที่ได้ประชาสัมพันธ์ย้ำคิดย้ำทำให้ประชาชนและเยาวชน สถานประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าใจทำให้ไม่มีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์