A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชมขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
          ตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โดย นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำพิธีเปิด โดยตลาดต้องชมแห่งนี้อยู่ที่บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง ซึ่งเป็นตลาดที่มีความโดดเด่นเนื่องจากบ้านโพนเป็น หมู่บ้านชาวผู้ไทย และมีชื่อเสียงเรื่องของการทอผ้า และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผ้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะแวะไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้ากันมาก ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงได้เปิดตลาดต้องชมแห่งนี้ขึ้นมา เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้กับคนในชุมชน นอกจากผ้าแพรวาแล้วยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส ปิดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งเที่ยงตรง เพื่อหวังว่าคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นต่างต้องแวะชมแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับรักษาขนบธรรมเนียมศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชมขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
          ตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โดย นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำพิธีเปิด โดยตลาดต้องชมแห่งนี้อยู่ที่บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง ซึ่งเป็นตลาดที่มีความโดดเด่นเนื่องจากบ้านโพนเป็น หมู่บ้านชาวผู้ไทย และมีชื่อเสียงเรื่องของการทอผ้า และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผ้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะแวะไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้ากันมาก ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงได้เปิดตลาดต้องชมแห่งนี้ขึ้นมา เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้กับคนในชุมชน นอกจากผ้าแพรวาแล้วยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส ปิดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งเที่ยงตรง เพื่อหวังว่าคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นต่างต้องแวะชมแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับรักษาขนบธรรมเนียมศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
          สำหรับจุดเด่นของตลาดแห่งนี้ คือ ตลาดผ้าแพรวาที่มีผู้ประกอบการนำมาจำหน่ายมากที่สุด ซึ่งผ้าแพรวาเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย ซึ่งชาวผู้ไทย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย และการทอผ้าไหมที่มีภูมิปัญญาในการทอ ที่มีลวดลายโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจาก กลุ่มภูไท ซึ่งผ้าแพรวาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอคำม่วง เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวภูไท บ้านโพน แต่งตัวโดยใช้ผ้าแพรวาห่มตามแบบสไบเฉียง หรือเรียกว่า ผ้าเบี่ยง ได้ทรงสนพระทัยมากจึงโปรดให้มีการสนับสนุน ปัจจุบันผ้าแพรวาได้พัฒนาลวดลายให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล