A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

          วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุม อบต.โคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม
          นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า อาชีพค้าของเก่าและการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ มีจำนวน ๑๕๔ ราย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือการเผาเศษขยะที่จำหน่ายไม่ได้จำพวกโฟม แก้วกระจกต่างๆ ทำให้เกิดมลภาวะกระทบกับประชาชนผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนี้และพื้นที่ทำการ เกษตรใกล้เคียง และตำบลใกล้เคียง
          วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุม อบต.โคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม
          นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า อาชีพค้าของเก่าและการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ มีจำนวน ๑๕๔ ราย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือการเผาเศษขยะที่จำหน่ายไม่ได้จำพวกโฟม แก้วกระจกต่างๆ ทำให้เกิดมลภาวะกระทบกับประชาชนผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนี้และพื้นที่ทำการ เกษตรใกล้เคียง และตำบลใกล้เคียง
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ สาธารณสุข อบจ. อบต. ร่วมกับอำเภอ ตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ ร่วมกันบริหารจัดการ ควบคุมและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธี เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยผู้ที่สร้างหรือก่อให้เกิดมลภาวะต้องมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยให้ทางท้องถิ่นออกเป็นเทศบัญญัติในการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล