ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

 

พิมพ์