A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน งานยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง ยาเสพติด เพื่อให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอดอนจาน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย ได้รับทราบ มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลให้หมดสิ้นไป

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน งานยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง ยาเสพติด เพื่อให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอดอนจาน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย ได้รับทราบ มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลให้หมดสิ้นไป

 

 

 

พิมพ์ อีเมล