ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ระเบียบการทดสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

พิมพ์