A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีสิทธิเข้าสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ( กดเพื่อดาวน์โหลด )

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล