ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ห้วยโป่ง บ้านนายอ หมู่ที่ 2
2.โครงการขุดลอกลำห้วยกุดแห่พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ 4
3.โครงการขุดลอกลำห้วยบองตอนบนพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ 10

ดาวน์โหลดเอกสาร

พิมพ์