A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโคกไม้งาม ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่และงาน 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโคกไม้งาม ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่และงาน 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญเกษตรกรจะได้มีความรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน การใช้ปุ๋ยรองพื้น การคัดเลือกพันธุ์ การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การรวมตัวรวมของต่อรองราคาในรูปแบบสหกรณ์ โยงยาวไปถึงการตลาด เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรยังทำการผลิตข้าวหรือพืชผักแบบเดิมๆ มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาปราบศัตรูพืช ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาดจึงทำให้ถูกกดราคามาตลอด การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ในวันนี้ เกษตรกรจะได้รับความรู้ตั้งแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ว่าจะปลูกพืชชนิดใด การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ การเลือกพันธุ์พืชที่ผลิตแล้วขายได้ในราคาสูง การลดต้นทุนการผลิต การรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งนอกจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ในงานได้มีนิทรรศการส่งเสริมความรู้ และการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักกางมุ้ง สินค้าโอท็อปอีกจำนวนมาก
 
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านการเกษตรประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาว กัมพูชา เวียดนาม ได้ตามประเทศไทยมาติดๆ ส่วนมากเป็นสินค้าประเภทเดี่ยวกันและใกล้เคียงกัน เกษตรกรต้องปรับตัวให้มีวิธีคิดใหม่ ทำใหม่ ตั้งแต่ด้านการผลิต ด้วยการลดต้นทุนการผลิต ผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรคุณภาพสูง ผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด ปรับรูปแบบในการผลิต เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ปรับรูปแบบการขายในรูปแบบสหกรณ์ มีอำนาจการต่อรองในตลาดได้ เพราะต่อไปการแข่งด้านตลาดในอาเซียนจะมีมากขึ้นนอกจากผลิตในกลุ่มประเทศอา เซียนแล้วก็จะมีสินค้าจากจีน อินเดีย และประเทศอื่นเข้ามาแข่งขันอีกมาก

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Print Email