ประวัติ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติส่วนตัว:
    
- เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2508

ประวัติการศึกษา:

     -รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการเข้าอบรมหลักสูตร:
    
- พ.ศ. 2544     จบการศึกษาอบรมหลัดสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49

     - พ.ศ. 2553     อบรมศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 55

ประวัติการรับราชการ:

     - พ.ศ. 2532 ปลัดอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
     - พ.ศ. 2544 ป้องกันจังหวัดขอนแก่น (เจ้าพนักงานปกครอง 7)
     - พ.ศ. 2547 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว.)
                    อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
     - พ.ศ. 2548 ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว.)
     - พ.ศ. 2550 นายอำเภอซำสูง (ผู้อำนวยการระดับต้น) จังหวัดขอบแก่น
     - พ.ศ. 2555 นายอำเภอกระนวน (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดขอนแก่น
     - พ.ศ. 2556 ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์
     - พ.ศ. 2557 ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด
     - พ.ศ. 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
     - 1 ต.ค. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
     - 1 ต.ค. 2560 - จนถึงปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ปัจจุบัน

ผลงานสำคัญ:
     
- พ.ศ.2551 รางวัลระดับเขต เป็นอำเภอที่มีการจัดที่ว่าการอำเภอเพื่อการบริการประชาชนดีเด่น

                   (อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น) จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
      - พ.ศ.2551 รางวัลอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลายดีเด่น เขต 12 (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
                   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
      - พ.ศ. 2551 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 (ครุฑทองคำ)
                  จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

      - พ.ศ. 2552 รางวัลระดับภาค แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
                    จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
      - พ.ศ. 2552 รางวัลระดับเขต นายอำเภอของประชาชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
                    จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
      - พ.ศ. 2553 รางวัลระดับดี ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด 
                    จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรณี อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประสบการณ์ทางวิชาการ:

      -  วิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อวิชา ประสบการณ์นักปกครองแก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรนายอำเภอทบทวน รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 วิทยาลัยการปกครอง

เกียรติคุณพิเศษ:
       - พ.ศ.2554 ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารประจำปี 2554 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น                        

       - พ.ศ.2559 คนดีศรีสวน ประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย 

พิมพ์