A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์  โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายในจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายให้มากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคนิคและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์  โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายในจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายให้มากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคนิคและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่

 

ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

Print Email