จังหวัดกาฬสินธุ์ขอแจ้งประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาลและเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน โดยน้อมนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานราชการ  

พิมพ์