ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวแหลมโนนวิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศราคากลาง  https://drive.google.com/file/d/1xdNBXd1P-G_XVhlcsCzeUOs6_RtOszeM/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล