จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 100 ราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสำรองของจังหวัดกาสินธุ์

พิมพ์