A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English


นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


นายสันติ จัตุพันธ์
นายอำเภอยางตลาด

 
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายอำเภอกมลาไสย


นายอำเภอกุฉินารายณ์

 
นายจารุวัตร ภูแก้ว
นายอำเภอหนองกุงศรี


นายอดิศร วิทูรศิลป์
นายอำเภอสมเด็จ

 
นายตระกูล หนูนิล
นายอำเภอสหัสขันธ์

 
นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์
นายอำเภอท่าคันโท


นายชรินทร์  ภู่ชัย
นายอำเภอเขาวง

 
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
นายอำเภอห้วยเม็ก


นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ
นายอำเภอคำม่วง


นายกันตภณ สุขสงค์
นายอำเภอร่องคำ

 
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายอำเภอนามน


นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายอำเภอห้วยผึ้ง

    
นางอ้อมอารีย์  ยี่วาศรี
นายอำเภอสามชัย


นายพิรุณโรจน์  นาคดนตรี
นายอำเภอนาคู

 
นายสุจินต์  งามฉวีพันธุ์
นายอำเภอดอนจาน


นายศิวัชฐ์  ระวังกุล
นายอำเภอฆ้องชัย

 

พิมพ์ อีเมล