ทำเนียบนายอำเภอ

ทำเนียบนายอำเภอ

ทำเนียบนายอำเภอ

 
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายอำเภอยางตลาด

 
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายอำเภอกมลาไสย


นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายอำเภอกุฉินารายณ์

 

 

  

 

 

 

นายสุรสิทธิ์  ขันติพันธุกุล
นายอำเภอหนองกุงศรี

 
นายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์
นายอำเภอสมเด็จ

 
ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด
นายอำเภอสหัสขันธ์

 
นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์
นายอำเภอท่าคันโท


นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายอำเภอเขาวง

 
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
นายอำเภอห้วยเม็ก

ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายอำเภอคำม่วง

 

 

 

 

 

 

นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายอำเภอร่องคำ

 
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายอำเภอนามน


นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายอำเภอห้วยผึ้ง

   
นายชูชาติ  คำมา
นายอำเภอสามชัย


นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
นายอำเภอนาคู

 

 

 

 

 


นายศุภวิทย์  สีสด
นายอำเภอดอนจาน


นายเลอยศ  พุทธชิโนรสสกุล
นายอำเภอฆ้องชัย

 

พิมพ์ อีเมล