ทำเนียบผู้บริหารระดับสูงจังหวัดกาฬสินธุ์

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง
จังหวัดกาฬสินธุ์

 
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 


( นายสนั่น พงษ์อักษร )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

 

 

 


(                                       )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 


( นายทรงกลด  สว่างวงศ์ )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 


(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

พิมพ์