นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


( นายสนั่น พงษ์อักษร )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 
( นายจารึก  เหล่าประเสริฐ )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 
( นายทรงกลด  สว่างวงศ์ )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

(นายธวัชชัย รอดงาม)
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

พิมพ์