ประกาศราคากลาง/คำนวณราคากลาง

ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสงค์จะประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล