ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสงค์จะประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์

Print Email