A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ลำดับ รายพระนาม/นาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) ผู้ก่อตั้งเมืองและเจ้าเมืององค์แรก 2336 - 2349
2 พระยาชัยสุนทร (หมาแพง) 2349 - 2369
3 พระยาชัยสุนทร (เจียม) 2371 - 2382
4 พระยาชัยสุนทร (หล้า) 2383 - 2388
5 พระยาชัยสุนทร (ทอง) 2389 - 2394
6 พระยาชัยสุนทร (จารย์ละ) 2394 - 2395
7 พระยาชัยสุนทร (กิ่ง) 2395 - 2411
8 พระยาชัยสุนทร (หนู) 2411 - 2420
9 พระยาชัยสุนทร (นนท์) 2420 - 2425
10 พระยาชัยสุนทร (พั้ว) 2425 - 2433
11 พระยาชัยสุนทร (เก) 2433 - 2437
12 พระยาชัยสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางสุ) 2437 - 2444
13 หลวงอภัย 2444 - 2455
14 พระยาชัยสุนทร (ปุย อินทรตุล) 2455 - 2461
15 พระยาชัยสุนทรภักดี 2461 - 2474
16 พระเสน่หามนตรี 2474 - 2483
17 พระอรรถเปศลสรวดี 2483 - 2490
18 ขุนบริบาลบรรพตเขต 2490 - 2492
19 ขุนรัตนวรพงศ์ 2492 - 2493
20 นายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์ 2493 - 2496
21 ขุนบุราษฎรนราภัย 2496 - 2497
22 นายเชวง ไสยสุต 2497 - 2499
23 นายพร บุญยประสบ 2500 - 2502
24 นายเลื่อน ไขแสง 2502 - 2509
25 นายบุรี พรหมลักขโณ 2509 - 2513
26 นายสง่า จันทรสาขา 2513 - 2515
27 นายวิเชียร เวชสวรรค์ 2515 - 2516
28 นายดำรง วชิโรดม 2516 - 2519
29 นายอรุณ ปุสเทพ 2519 - 2521
30 นายกรี รอดคำดี 2521 - 2523
31 นายประกิต พิณเจริญ 2523 - 2527
32 นายสนอง รอดโพธิ์ทอง 2527 - 2528
33 ร.ต.ปฏิภาณ จูฑะพุทธิ 2528 - 2531
34 ร.ต.วัฒนา สูตรสุวรรณ 2531 - 2533
35 พ.ต.ดาวเรือง นิชรัตน์ 2533 - 2535
36 นายสนิทวงศ์ อุเทศนันทน์ 2535 - 2538
37 นายชวพงษ์ วัฒนสินธุ์ 2538 - 2540
38 นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ 2540 - 2541
39 นายวีระ เสรีรัตน์ 2541 - 2542
40 นายชัยรัตน์ มาประณีต 2542 - 2546
41 นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช 2546 - 2547
42 นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ 2547 - 2548
43 นายกวี กิตติสถาพร 2548 - 2550
44 นายประชา จิตสุทธิผล 2550 - 2551
45 นายเดชา ตันติยวรงค์ 2551 - 2552
46 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 1 ต.ค. 2552 - 25 พ.ย. 2554
47 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
27 พ.ย. 2554 - ต.ค. 2555
48 นายสุวิทย์ สุบงกฎ 26 พ.ย. 2555 - พ.ค.2557
49 นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย 2 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย.2558
50 นายวินัย วิทยานุกูล 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
51 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป 1 ต.ค. 2559 - 4 เม.ย. 2560
52 นายสุวิทย์ คำดี 4 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
53 นายไกรสร กองฉลาด 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562
54 นายชัยธวัช เนียมศิริ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563
55 นายทรงพล ใจกริ่ม 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

 

พิมพ์ อีเมล