วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสงกรานต์กาฬสินธุ์สุขใจ ประกันภัยคุ้มคุณ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัยและใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิภัยในขณะใช้รถทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบหมวกนิรภัยให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์  จำนวน 50 ใบ  และมอบให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ อำเภอกมลาไสย จำนวน 50 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน สวมหมวกนิภัยทุกครั้งในขณะใช้รถเพื่อความปลอดภัย และนอกจากนั้นบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ยังจัดหน่วยเคลื่อนที่ตั้งโต๊ะรับทำ พ.ร.บ.รถจักยานยนต์ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัย

   วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสงกรานต์กาฬสินธุ์สุขใจ ประกันภัยคุ้มคุณ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัยและใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิภัยในขณะใช้รถทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบหมวกนิรภัยให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์  จำนวน 50 ใบ  และมอบให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ อำเภอกมลาไสย จำนวน 50 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน สวมหมวกนิภัยทุกครั้งในขณะใช้รถเพื่อความปลอดภัย และนอกจากนั้นบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ยังจัดหน่วยเคลื่อนที่ตั้งโต๊ะรับทำ พ.ร.บ.รถจักยานยนต์ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัย

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์