A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 5 เมษายน 2561 นายสุเทพ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยง ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด มีความพร้อมและสามารถเป็นองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง โดยประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหา การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนหน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ

    วันที่ 5 เมษายน 2561 นายสุเทพ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้หมู่ บ้าน ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยง ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของจังหวัด มีความพร้อมและสามารถเป็นองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง โดยประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหา การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนหน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล