A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

       เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวคำถวายพระพร จากนั้นมีการรำถวายพระพรจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คณะ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนปล่อยม้าอุปการ การแสดงพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำ จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงมหกรรมหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์

       เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวคำถวายพระพร จากนั้นมีการรำถวายพระพรจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คณะ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนปล่อยม้าอุปการ การแสดงพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำ จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงมหกรรมหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์
       นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และในปี พ.ศ.2546 กระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา "วิศิษฏศิลปิน” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 และเพื่อเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ ให้ยั่งยืน ภายในงานมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล, การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดประชารัฐ การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า การแสดงศิลปวัฒนธรรม

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จีงหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล