A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 

      วันที่ 2 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้นำข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ อาทิ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนเจ้าหน้าและรถยนต์สำหรับการขนย้ายวัชพืช และขยะเพื่อนำไปทำลาย สำหรับส่วนราชการที่มีที่ตั้งภานอกศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day แต่ละหน่วยงานเช่นเดียวกัน

   วันที่ 2 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้นำข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ อาทิ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนเจ้าหน้าและรถยนต์สำหรับการขนย้ายวัชพืช และขยะเพื่อนำไปทำลาย สำหรับส่วนราชการที่มีที่ตั้งภานอกศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day แต่ละหน่วยงานเช่นเดียวกัน

 

พิมพ์ อีเมล