วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ได้อัญเชิญพระบรมโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน อัญเชิญคติธรรมสมเด็จพระวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และอ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อให้ข้าราชการทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท และคติธรรมมาถือเป็นแนวทางปฏิบัติตัวปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนของข้าราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนราม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป

   วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ได้อัญเชิญพระบรมโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน อัญเชิญคติธรรมสมเด็จพระวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และอ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อให้ข้าราชการทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท และคติธรรมมาถือเป็นแนวทางปฏิบัติตัวปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนของข้าราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนราม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป
     จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชพลเรือนดีเด่นเฉพาะในส่วนราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายชาญชัย  คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้กล่าวรายงาน จำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
     1.นายนิกร เชยชมศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
     2.นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
     3.นายอารยันต์ แสงนิกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
     4.นางไพบูลย์ จันทร์พรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์
     5.นายสุพจน์ แสบงบาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน
     6.นายธานินทร์ ภูติโส ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ
     7.นางจินดาภัทร์ ภูผานิล ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
     8.นางบุญเลิศ บุลท์มันน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
     และ 9.นายเกรียงศักดิ์ สีนางใย ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ.2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
     ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย
    1.นายสมเจตต์ เต็งมงคล ตำแหน่ง นายอำเภอสมเด็จ
    2.นายสุรเชตต์ ภูลวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
    3.นายอุทัย สิงห์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาการชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
    4.นายสาโรจน์ เกศนิบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้จะได้เดินทางไปรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 เมษายน 2561

 

พิมพ์