A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao


      วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์ ชมรม สโมสร มูลนิธิ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมประกาศราชสดุดี พระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้

      วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์ ชมรม สโมสร มูลนิธิ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมประกาศราชสดุดี พระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้

     พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติทั้งการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ, ทรงโปรดให้จารึกความรู้นานาชนิดไว้ภายในวัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ทั้งวิชาวรรณคดี ตำรายาโหราศาสตร์ การช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา จนกล่าวกันว่า วัดโพธิ์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย, พระองค์ทรงทุ่มเทป้องกันข้าศึกที่แผ่อิทธิพลเข้ามาทำลายความสงบสุขภายในหัวเมืองในพระราชอาณาเขต ด้วยการส่งกองทัพไปปราบปราม ทรงทำลายฝิ่น ซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงในสมัยนั้นให้หมดไปจากประเทศ เพื่อป้องกันพสกนิกรให้รอดพ้นจากความหายนะ อันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยใช้ชื่อการประกอบรัฐพิธีว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

 

พิมพ์ อีเมล