20180302 01 01

   วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Green Market แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือแนวทาง แผนงานโครงการดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับรายได้ภาคการเกษตร โดยกำหนดกลยุทธ์

    วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Green Market แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือแนวทาง แผนงานโครงการดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับรายได้ภาคการเกษตร โดยกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนที่สำคัญคือแผนงาน Kalasin Green Market

S 20389902

S 20389904

S 20389909

S 20389917

พิมพ์